Så här arbetar Tumaini med gatubarn

Återförening och uppföljning

För Tumaini är målet att hitta ett hem, en utbildning och stöd och hjälp för alla barn i projektet. Majoriteten av barnen återvänder till sina familjer eller andra släktingar. När det inte är möjligt erbjuds barnen att flytta till ett fosterhem, en yrkesutbildning med internat eller om de är tillräckligt gamla kan de få hjälp att hitta ett eget boende. Under 2011 flyttade 80 barn tillbaka till sina familjer eller släktingar eller till fosterhem.

När ett barn återvänder till sin familj eller sina släktingar, kontaktar Tumainis personal den lokala skolan och andra lokala myndigheter och organisationer. Man diskuterar barnets framtida behov och hur det lokala samhället kan hjälpa och stötta.

Tumainis personal önskar att fler barn kunnat återförenas med sina familjer, men det har inte alltid varit möjligt på grund av familjesituationen. En del barn som flyttade hem, fick trots personalens och byledarens samtal med föräldrarna, inte gå i skolan och fick heller inte i övrigt någon adekvat omvårdnad i hemmet.

===== Uppföljning =====

Tumaini följer upp hur det går för barnen och deras familjer genom hembesök. 2011 genomfördes 328 hembesök. Det finns många orsaker till att ett barn ger sig av hemifrån och beroende av orsak får familj och barn olika slags stöd. I de fall när huvudorsaken var relationerna i familjen, fortsätter det psykosociala stödet och man arbetar med föräldrautbildning. När huvudorsaken var fattigdom, finns möjlighet att ge familjen inkomstgenererande stöd. Det kan till exempel röra sig om att köpa en liten bit mark och utsäde, så att barnet och familjen kan bli självförsörjande.

Under 2011 behövde Tumaini inte ge något barn juridiskt stöd, vilket personalen tror beror på två orsaker. Huvudorsaken är förmodligen att ”property grabbing”, illegalt övertagande av egendom har blivit mindre vanligt, människor känner till sina rättigheter. Den andra orsaken är att ELCT (kyrkan som driver projektet) har en juridisk avdelning, som även arbetar på bynivå och hjälper människor att slå vakt om sina rättigheter.

Förebyggande arbete i lokalsamhället

Tumaini anordnar seminarier för allmänheten och för ledare i de distrikt gatubarnen i Bukoba kommer ifrån. Genom information, dialog och gatuteater ökar kunskapen och medvetenheten i lokalsamhället om de utsatta barnens situation. Under 2011 deltog totalt 3194 personer i seminarierna i byarna. Diskussioner hölls med byledare och andra nyckelpersoner.
Projektmedarbetarna har lagt märke till en förändring i samhället. Det finns nu gatubarnsprojekt på fler platser. Till exempel finns det ett projekt i distriktet Biharamulo, vilket antagligen är orsak till att man numera inte träffar på några gatubarn därifrån i Bukoba stad. Det verkar som om det finns en ökad medvetenhet om problemet med att de mest utsatta barnen riskerar att bli gatubarn.

I styrelsen för Tumaini Children’s Center finns representanter för myndigheter inom det sociala området och skolan. Det är också ett sätt att öka medvetenheten, förändra attityder etc. i lokalsamhället.

Rehabilitering vid genomgångshemmet i Kyakairabwa

Kyakairabwa

Antalet barn som bor på genomgångshemmet i Kyakairabwa, cirka en mil från Bukoba, har ökat med åren. 2011 bodde i snitt 65 barn där. Tiden ett barn stannar på Kyakairabwa beror på det enskilda barnets situation. Målet är alltid att barnet så småningom ska flytta till ett annat permanent boende. En individuell plan görs upp tillsammans med barnet där anledningen till att han eller hon flyttat till gatan undersöks och tas med i bedömningen. Det är viktigt att hitta en långsiktig lösning, vilket kan ta tid, särskilt om barnet inte kan återvända till sin familj utan behöver en fosterfamilj eller en egen bostad.

Psykosocialt stöd och dagliga rutiner

Barnen får psykosocialt stöd av personalen som utbildats i ”counseling”. Samtalen sker individuellt, tillsammans med förälder eller annan vårdnadshavare eller i grupp med andra barn.
Under sin vistelse vid Kyakairabwa, lär sig barnet dagliga rutiner och aktiviteter som till exempel att tvätta kläder och laga mat. De lär sig också att odla jorden och ta hand om husdjuren. De flesta regioninnevånarna är småjordbrukare, så för att de ska kunna bli självförsörjande är det viktigt att barnen lär sig ta hand om ett jordbruk.

Utbildning

Barnen har ofta en bristfällig skolgång bakom sig med många avhopp från skolan. Vid Kyakairabwa får de tillgång till studiehjälp för att komma ifatt och till vanlig skolgång i den lokala skolan. Barnens kunskapsnivå testas och de placeras i reguljär primary school, secondary school eller i yrkesutbildning. En del lite äldre barn som inte gått i skolan under lång tid, börjar i en speciell sorts skola, MEMKWA. Den typen av utbildning finns inte alltid i byarna, så därför stannar en del barn på Kyakairabwa till dess att de kan börja i den ordinarie grundskolan.