Nr 3 2018

habari web-1

Tema: Svetan 50 år

Ur innehållet: Historik om Svetan och Habari, Ambassadör Slaas tal