RSS  
Välkommen!

Svensk-Tanzaniska föreningen finns för dig som har Tanzania i ditt hjärta. Kanske du kommer därifrån? Kanske du bott där? Kanske besökt landet och vill ha mer? Vi hoppas att du ska känna dig välkommen hos oss.


SWAHILI DAY – Saturday, 7th June, 2014

The Embassies of Kenya, Tanzania, Rwanda and Democratic Republic of Congo are going to hold a Swahili Day cultural event on Saturday 7th June, 2014 in Stockholm.

Venue: Bergshamra Skola, Hjortstigen 1, Bergshamra Solna. Time: From 13.00 hrs to 20.00 hrs The purpose of the day is to bring together various events with the aim of celebrating and informing people about the richness of the Swahili culture. Activities will include brief speeches, poetry, music and dance, Swahili food, display of fashion and literature.

We believe that promoting interaction and exchanges between different cultures creates an added avenue for enriching cultural diversity and understanding.

It is against this background that the Heads of Missions of these Embassies extend their invitation to this occasion.

Kindly note that attendance is open

Dress code - Khanga / Kitenge/ Kikoi,/ Kanzu

Underlag årsmötet 5 april

Förslag medlemsavgift

Verksamhetsberättelse

Förslag stadgeändring styrelsens sammansättning

Stadgeändring styrelsesammansättning Proposition till SVETANs årsmöte 5 april 2014

Styrelsen föreslår att stadgarna, §4 Styrelse, ska omformuleras enligt följande:

Styrelsen utses av årsmötet. Den ska bestå av minst nio ledamöter inklusive ordförande och kassör. Årsmötet väljer ordförande och kassör på två år. Övriga ledamöter väljs på ett år. Styrelsen utser inom sig övriga uppdrag som de anser sig behöva för att utföra styrelsens arbetsuppgifter. Styrelsen är beslutsför när fyra ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Bakgrund: Styrelsen önskar att sammansättningen i styrelsen ändras från minimum sju ledamöter samt två suppleanter till minimum nio ledamöter. Uppdraget som suppleant anses inte längre fylla en funktion utifrån att styrelsen önskar ha samma förväntningar gällande engagemang och deltagande i styrelsemöten på alla invalda i styrelsen. Styrelsen tror även att ovanstående stadgeändring kommer att öka känslan av inkludering i styrelsen, särskilt då nya styrelseledamöter väljs in i styrelsen.

Kommunikationsstrategi för ökad medlemstillväxt Proposition till SVETANs Årsmöte 5 april 2014

Styrelsen föreslår: Ett nytt medlemskap för 100 kr utan Habari. Nuvarande medlemskap för 300 kr med Habari behålls.

Bakgrund: SVETAN har länge haft en trend av minskat antal medlemmar. Som ett led i att vända detta har styrelsen arbetat fram ett förslag utifrån en medveten kommunikationsstrategi som syftar till att möjliggöra för en ökad tillströmning av medlemmar. Strategin grundar sig i en vision, ett uttalat mål samt tre ledord som bör genomsyra SVETAN och alla föreningens aktiviteter.

Vision för SVETAN som förening: ”Om fem år ska SVETAN ses som det självklara valet för alla med intresse av svensk-tanzaniska relationer i olika former”.

Mål för SVETAN: ”Att betraktas som den viktigaste kontakt- och kunskapsförmedlaren inom svensk-tanzaniska relationer” . SVETANs tre ledord: Samarbete - Relationer – Information

Implementering: Visionen, målet och ledorden bör genomsyra SVETANs tre huvudspår; medlemskapet, ekonomin och representationen. Därför bör dessa tre spår ses som naturligt att sätta i fokus när det gäller den ökade satsningen för att locka nya medlemmar.

Strategi för att få fler medlemmar; Medlemskap: utvecklad hemsida för SVETAN, utvecklad informationsfolder om medlemskap, ökad tillgänglighet genom olika kanaler (t.ex. Facebook, Twitter), separata medlemsmöten som drivs av medlemmarna, utökade lokala representationsgrupper, lokala sociala sammankomster för medlemmar samt även förbättrad internkommunikation och en gemensam känsla av att ”tillsammans är vi SVETAN”.

Representation: aktivt driva närverk för forskare, tolkar, kulturintresserade etc samt möjliggöra för dessa att organisera sina egna nätverksträffar, skapa möjligheter för föreläsningar, samarbete med organisationer med liknande fokus samt driva hemsidan och Habari. Ekonomi: för att genomföra de föreslagna satsningarna krävs en viss omfördelning av SVETANs ekonomiska tillgångar. Detta för att kunna möjliggöra för nya grupper av medlemmar att finna sin plats i föreningen samt uppmuntra dessa till att satsa tid och energi på att bli aktiva i föreningen. I nuläget går en avgörande del av SVETANs ekonomiska resurser till att ge ut Habari, andra idéer på aktiviteter har fått stå tillbaka de senaste åren på grund av bristande resurser.

Verktyg för att bistå satsningen: ett utvecklat användande av interkommunikationen (bland annat genom e-postlistor), delegering till ett ökat antal medlemmar samt att arbeta utifrån devisen att om vi delar med oss av våra aktiviteter och kunskaper så kommer att förbättra vårt samarbete med andra organisationer.


Du vet väl att du kan få tips och nyheter från Habari på Facebook också?

Nyheter från Tanzania "The Citizen" på engelska

Nyheter från Tanzania "Mwananchi" på kiswahili

Nyheter från Tanzania